นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ตัวแทนจำหน่าย-นโยบายการคุ้มครองข้อมูล-Sales Matchup

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

เราถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ SALES MATCHUP เป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาคุ้มครองข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณเพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลนี้เท่านั้น

เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างคุณกับเราเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ

หากคุณมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลด้านล่าง

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณลงทะเบียนกับ SALES MATCHUP หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บจะรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของคุณ ชื่อ นามสกุล อีเมล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ไอดี การศึกษา จังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน ประเภทสินค้าที่ต้องการขาย เงินลงทุน ความประสงค์ในการสต็อกสินค้า ประสบการณ์ขายของ Online การมียานพาหนะของตัวเอง การมีงานประจำ ฯลฯ

หากคุณสมัครเพื่อใช้งาน SALES MATCHUP โดยผ่านทางบัญชี Facebook เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายต่างๆของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ SALES MATCHUP

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการของ SALES MATCHUP ถือว่าคุณยินยอมให้ SALES MATCHUP เก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้เท่านั้น

เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากคุณหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อระบุตัวตนของคุณ
  • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
  • เพื่อส่งเสริมการตลาด
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
  • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ SALES MATCHUP หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราหรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและ SALES MATCHUP ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

SALES MATCHUP อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆกับคุณให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของคุณ จัดการความสัมพันธ์อื่นๆกับคุณ การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่ SALES MATCHUP เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว SALES MATCHUP จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

เพื่อให้ SALES MATCHUP บรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บ password ของท่านไว้เป็นความลับ และคุณมีหน้าที่แจ้งให้ SALES MATCHUP ทราบในทันทีที่คุณพบหรือทราบว่ามีการใช้ Password ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเพิกถอนความยินยอม

คุณอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจการต่างๆหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมลด้านล่าง โปรดทราบว่าหากคุณได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการให้แก่คุณหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเราไม่สามารถบริการให้แก่คุณหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

SALES MATCHUP รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไปหากคุณมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้ถูกละเมิดโดย SALES MATCHUP กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลด้านล่าง

Sales Matchup ใช้ “คุกกี้” (Cookies)

“คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่คุณเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวคุณหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

SALES MATCHUP ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ SALES MATCHUP เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ SALES MATCHUP จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

คุณมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ คุณจะต้องตระหนักว่าการปฏิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ SALES MATCHUP ได้

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม SALES MATCHUP กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่คุณต้องการ คุณจะไม่ส่งข้อความใดๆที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากคุณต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

สิทธิของ Sales Matchup

คุณรับทราบและตกลงว่า SALES MATCHUP มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้อง หาก SALES MATCHUP มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆต่อ SALES MATCHUP และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ SALES MATCHUP ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การร้องเรียนปัญหาเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ในกรณีที่คุณมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ SALES MATCHUP ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อกับ SALES MATCHUP ได้ทางอีเมลด้านล่าง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ

การจำกัดความรับผิด หรือ ยกเว้นความรับผิดของ SALES MATCHUP ให้ถือตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน 
SALES MATCHUP ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ SALES MATCHUP หากคุณมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ support@salesmatchup.com