รับสมัครตัวแทนจำหน่าย - คอร์สเรียน สัมมนา ท่องเที่ยว - คูปองการพัฒนาบุคลากร

คูปองการพัฒนาบุคลากร

ราคาสินค้า

  • ราคาตัวแทน 1,800
  • ราคาขายปลีก 2,000
  • เลขที่ประกาศ AD1812242557
  • วันที่ลงประกาศ

❌การฝึกอบรมภายในองค์กร


บริษัท ฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบครบวงจร ตามกฎหมายว่าด้วย หลักสูตรหลักๆดังนี้

1. หลักสูตร"การเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่มีรายได้ที่มั่นคงเป็น" (มากกว่า 100 หลักสูตร)
2. หลักสูตร"เพื่อยกระดับทักษะและความสามารถในการทำงานประสบความสำเร็จ" (มากกว่า 500 หลักสูตร)
3. หลักสูตร"การพัฒนาความสามารถในการย้าย / ย้ายไปยังที่สูงขึ้น" (มากกว่า 500 หลักสูตร)
4. หลักสูตร"เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและนักธุรกิจ" (มากกว่า 100 หลักสูตร)
5. โครงการ"เพื่อให้คำแนะนำ, ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งหยุด" (มากกว่า 100โปรแกรม/โครงการ)

อุปนิสัยเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานของพนักงานในมหาวิทยาลัย
หัวหน้างานยุคใหม่
หัวหน้างานยุค 2007
หัวหน้างานบังคับบัญชา
หัวหน้างานในสายงานการผลิต
หัวหน้างาน 8 วัน(อ.บัญญัติ)
ห่วงกลางของโซ่องค์กร
หลักสูตร ความรู้พื้นฐาน ISO 9000 2000
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (ระดับปฏิบัติการ)
หลักสูตร การจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ
หลักการสอบสวน
หลักการดำเนินการวิจัย
หลักการควบคุมความสูญเสีย
หลักการเขียนบันทึกและรายงาน
สุดยอดนักบริหาร CEO
สุดยอดนักขายเชิงรุก
สุขจากการทำงาน
สถิติเบื้องต้นในระบบคุณภาพ
ศิลปะนักขายมืออาชีพ
วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) เพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
วิศวกรรมอุตสาหการเพื่อเพิ่มผลผลิต
วิศวกรรมคุณค่า
วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์การออกแบบเพื่อการประกอบ และ การผลิต
วิธีการสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร (ระดับหัวหน้างาน)
วิธีการสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร (ระดับผู้บริหาร)
วิธีการสร้างและพัฒนา Competency ในองค์กร
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ลับลวงพลางในการบริหาร HR
ระบบพี่เลี้ยง
ระบบข้อเสนอแนะ win­win
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000
ระบบการเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิต
ระบบ มอก.18001
รวมใจเป็นหนึ่งพัฒนาทีมงานขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ยอดผู้นำยุคใหม่
มุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วย 7 ส. (ระดับหัวหน้างาน)
มุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วย 7 ส. (ระดับผู้บริหาร)
มุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วย 7 ส. (ระดับปฏิบัติการ)
มาตรฐานระดับหัวหน้างาน
มาตรฐานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารระดับต้น
มอบหมายงาน การติดตามงาน
มองทันโลก...เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำและหลักสูตรอื่นๆ

1.ตัวแทนจะได้รับผลตอบแทน 10 % จากยอดขาย ซึ่งมีมากมายกว่า 100 หลักสูตร
2.ตัวแทนจะได้รับเอกสารและโปสเตอร์สำหรับการสนับสนุนการขาย
3.ตัวแทนจะได้รับการเข้ารับการฝึกอบรม ฟรี ในหลักสูตรที่เหมาะสม
4.ตัวแทนจะได้รับคัดเลือกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
5.ตัวแทนจะได้รับโอกาสในทางธุรกิจและเครือข่ายของคนชั้นนำ

บริษัท ฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบครบวงจร ตามกฎหมายว่าด้วย หลักสูตรหลักๆดังนี้

1. หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำงานที่มีรายได้มั่นคง" (มากกว่า 100 หลักสูตร)
2. หลักสูตร "การยกระดับฝีมือและขีดความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ" (มากกว่า 500 หลักสูตร)
3. หลักสูตร "การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง/เปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น" (มากกว่า 500 หลักสูตร)
4. หลักสูตร "การเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ" (มากกว่า 100 หลักสูตร)
5. หลักสูตร "การพัฒนาวิทยากร/ปรึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นมืออาชีพ" (มากกว่า 100 หลักสูตร/โครงการ)

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

รายละเอียดร้านค้า

SiamHR Corporation

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน


พันธกิจ (Missions)
พัฒนาทีมงานและวิทยากรที่ปรึกษาให้เป็นมืออาชีพ
พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน

บริการ (Services)
In-House Training บริการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับบุคลากรภายในองค์กรด้วยวิทยากรมืออาชีพ
Public Training บริการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่สนใจจากองค์กรต่างๆ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย
Government Service บริการด้านการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ
Business Service บริการด้านการพัฒนาธุรกิจ
Consulting Service บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง
Other Service บริการด้านอื่นๆ

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิกติดต่อเลย

ตัวอย่าง 0812345678